AB Bilgi

AB Yardım Programı

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK AB YARDIM PROGRAMI

389/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’nü temel alarak hazırlanan Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı'nın amacı: Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını destekleyerek, adanın ekonomik entegrasyonuna, iki toplum arasındaki temasların yanı sıra AB ile temasların geliştirilmesine ve (topluluk müktesebatı olarak da bilinen) AB yasalarına uyum hazırlıklarına özel bir vurgu yaparak Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine katkı sunmaktır.

Yardım Tüzüğü kapsamında sağlanan maddi yardım 2006-2019 yılları arasında 555 milyon Euro’nun üzerinde olmuştur.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü (DG REFORM) Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programının uygulanmasından sorumludur.

Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü, DG REFORM, Komisyon'un ilgili birimleriyle iş birliği içerisinde AB'ye üye ülkelerin ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış teknik destekler sunmaktadır. AB üye ülkelerinin daha etkili kurumlara sahip olmaları, daha güçlü yönetişim çerçeveleri oluşturmaları ve etkili kamu idareleri kurmaları, sağlanan desteğin amaçları arasında yer almaktadır. Söz konusu destek, AB üye ülkelerinin istihdam yaratmayı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen politikaları tasarlamak ve uygulama kapasitelerini güçlendirmektedir.

DG REFORM hakkında daha fazla bilgi için lütfen bakınız: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en

AB Yardım Programı'nın hedefleri arasında:

  • Alt yapının geliştirilmesi ve yenilenmesi (özellikle enerji, ulaşım, çevre, telekomünikasyon ve su tedariki alanlarında);
  • Kıbrıs Türk toplumunda sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi (özellikle kırsal kalkınma, insan kaynakları gelişimi ve bölgesel kalkınma);
  • Adada uzlaşının, güven artırmanın ve sivil toplumun desteklenmesi;
  • Kıbrıslı Türkler ile AB vatandaşları arasında bilgi ve iletişim yoluyla Kıbrıs Türk toplumunun AB’ye yakınlaştırılması;
  • Kıbrıs sorununun kapsamlı bir şekilde çözülmesi kararlaştırıldıktan sonra, Kıbrıs Türk toplumunun AB hukukunu uygulamasına yönelik hazırlıklarda yardımcı olmak yer almaktadır.  

Hedeflerin ana hatları aşağıda belirtildiği şekildedir:

ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI

AB Yardım Programı’nın birinci hedefi, başta su tedariki, enerji, telekomünikasyon ve ulaşım alanları olmak üzere, temel altyapı ve altyapıyla bağlantılı hizmetlerdeki açığın kapatılmasıdır.      

AB, 2007'den bu yana Kıbrıs Türk toplumunda altyapının geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını desteklemek amacıyla yaklaşık 190 milyon Euro tutarında yatırım yapmıştır. Bu bütçenin büyük bir kısmı, çevre koruma sektöründeki acil ve gerekli inşaat ve yenileme çalışmaları için tahsis edilmiştir.

Yerel Altyapı

Avrupa Komisyonu, dört yıllık bir süre boyunca uygulanacak 17,7 milyon Euro tutarındaki yeni 'Yerel Altyapı Hizmetleri’ yetkilendirme anlaşmasının UNDP ile imzalandığını 2019'un başlarında duyurmuştur. ‘Yerel Altyapı Hizmetleri’, AB tarafından finanse edilen altyapı yatırımlarına yönelik şeffaf bir mekanizma olarak tasarlanmış, ilgili yerel altyapı yatırımlarının tanımlanması, incelenmesi, geliştirilmesi, satın almaların yapılması ve fiziki uygulamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Projelerin seçimi yerel faydalanıcılara düzenli olarak yapılacak çağrılar aracılığıyla yapılacaktır.

       1. Çevresel Altyapı

           a. Su ve Atık Su

Kıbrıs Türk toplumunun su ve atık su altyapısının iyileştirilmesi amacıyla AB Yardım Programı kapsamında toplam 122,5 milyon Euro tahsis edilmiştir.

2006 programı kapsamında su ve atık su sektörlerine 84 milyon Euro tahsis etmiştir. Söz konusu destek kapsamında Lefkoşa/Nicosia, Gönyeli/Kioneli, Lefke/Lefka, Girne/Kyrenia, Mağusa/Famagusta ve Güzelyurt/Morphou su dağıtım şebekelerindeki eski su borularının değiştirilmesi çalışmaları yer almıştır. Güzelyurt/Morphou ve Mağusa/Famagusta şehirlerinde yeni su ve kanalizasyon şebekeleri inşa edilmiştir.

Güzelyurt/Morphou, Mağusa/Famagusta ve Lefkoşa'ya (iki toplumlu proje) hizmet veren atık su arıtma tesisleri (AAT) inşa edilmiştir. Lefkoşa'da yeni yapılan iki toplumlu atık su arıtma tesisi 270.000 kişilik bir nüfusa eşdeğer günde ortalama 30.000 m3/gün arıtma kapasitesine sahiptir.

Avrupa Komisyonu, 2018 yılında Yeni Lefkoşa ana kanalizasyon hattının inşa edilmesi için 10,9 milyon Euro tutarında yeni bir iş sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşmeyle, iki toplumlu Haspolat Atık Su Arıtma Tesisine atık su taşıyan kanalizasyon ana hattının kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir. 

Avrupa Komisyonu, ayrıca, Güzelyurt/Morphou Atık Su Arıtma Tesisi'nden (ASAT) çıkan arıtılmış suyun yeniden kullanımını sağlayacak bir sulama sisteminin inşası için 2,1 milyon Euro tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamında su depolama havuzu ve sulama suyu dağıtım sistemi inşa edilerek yıllık 500,000 m3'lük yüksek kalitedeki suyun yereldeki tarla ve bahçelerin sulanmasında güvenli bir şekilde yeniden kullanılması sağlanacaktır.                                 

           b. Katı Atık

2006 programı altında katı atık sektörüne 19,5 milyon Euro ayrılmıştır. 2008 yılında Kıbrıs Türk toplumunda kabul edilen katı atık master planında öngörülen kısa dönemli öncelikli önlemler projelerin kapsamında yer almıştır.

Bunların arasında: Güngör/Koutsoventis’te tehlikeli olmayan katı atıklar için merkezi bir düzenli depolama alanının ve bunun yanında tehlikeli katı atıklar için küçük ölçekli bir düzenli katık atık depolama tesisinin inşası, Mağusa/Famagusta’da bir katı atık transfer istasyonunun inşası, Lefkoşa devlet hastanesinde bulaşıcı tıbbi atıklar için uzun mesafe atık nakil kamyonlarının alınması ve küçük ölçekli bir sterilizasyon tesisinin kurulması, Lefkoşa yakınındaki Dikmen/Dikomo çöp sahasının restorasyonu, yarı hareketli bir inşaat ve hafriyat atık ön koşullandırma ekipmanı ile yeşil atık parçalama ekipmanının tedarik edilmesi yer almaktadır.

Avrupa Komisyonu, 2012-2014 yılları arasında katı atık yönetimi kapasitesinin artırılması için yaklaşık 6 milyon Euro tutarında ek bir finansman ayırarak, Güngör/Koutsoventis katı atık depolama sahasının ikinci aşaması için yapılan çalışmaları, ilave bir sızıntı suyu arıtma tesisinin inşasını, tıbbi atık sterilizasyon tesisinin iyileştirilmesini ve atık nakil kamyonlarının tedarik edilmesi çalışmalarını desteklemiştir. Buna ek olarak, 2015’te katı atık yönetimi tesisleri ve müdahaleleri (çöp sahalarının kapatılması, atık nakil kamyonları ve transfer istasyonları) için 7 milyon Euro tahsis edilmiştir.

AB tarafından finanse edilen ilk proje olan Güngor/Koutsoventis’teki katı atık depolama sahası (1. Aşama) yaklaşık 3,5 milyon Euro tutarında bir yatırımla 2012'de faaliyete geçmiştir. Tesisin başlangıçtaki tasarımına göre, öngörülen katı atık depolama kapasitesi Kıbrıs Türk toplumunun yaklaşık 10 yıl boyunca taleplerini karşılayacak bir kapasiteydi. Şu anda 1. Aşamada öngörülen kapasiteye ulaşılmıştır.

AB tarafından finanse edilen ikinci aşama proje ise yaklaşık 4 milyon Euro bütçe ile 2018 yılında başlamış olup, kapasite artırımı ile ek teknik kurulumlar içermektedir. 2. Aşamanın tamamlanması, Kıbrıs Türk toplumunun katı atık depolama kapasitesini yaklaşık olarak 2030 yılına kadar uzatacaktır.

           c. Natura 2000

Avrupa Birliği 2009'dan bu yana doğanın korunmasına yönelik yatırımlar için 5 milyon Euro'dan fazla kaynak ayırmıştır. Kıbrıs Türk toplumu, taşıma araçları, bilgisayarlaştırılmış orman yangını tespit sistemi ve doğa koruma yönetimi ve denetimi ekipmanı gibi çeşitli malzemeler almıştır.

Kıbrıs Türk toplumunda, hassasiyetleri ve karşı karşıya oldukları baskılar nedeniyle yedi alan Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir.  AB Üye Devletleri’nden uzmanların katılımıyla eğitim oturumları ve seminerler düzenlenmiş, uzmanlar konuyla ilgili AB gerekliliklerini ana hatlarıyla paylaşmanın yanı sıra doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik alanlarındaki deneyimlerini aktarmışlardır. Topluma, söz konusu alanların etkin korumasını temin etmek için Natura 2000 direktifleri ile uyumlu yönetim planları da sağlamıştır.

       2. Enerji Altyapısı

2008-2013 yılları arasında 11,44 milyon Euro değerinde enerji verimliliği programı uygulanmıştır. Enerji tüketiminin izlenmesini geliştirmeyi amaçlayan bu programda uzaktan kontrol edilebilen 21.000 adet elektronik sayacın kurulması, sayaçlarla ilgili araçların test ve kalibre laboratuvarının kurulması yer almıştır. Ayrıca güneş enerjisinin Kıbrıs için potansiyel bir temel enerji kaynağı olarak önemini ortaya koymak amacıyla 1.2 MW’lık kapasitesi olan ve enterkonnekte sisteme bağlantıyı kolaylaştıran ilk güneş enerjisi santralini kurmuştur. Güneş enerjisi santrali 2011 yılından beri faaliyettedir.

       3. Telekomünikasyon Altyapısı

AB, Kıbrıs Türk toplumundaki telekomünikasyon sektörünün AB standartlarına uyumlaştırılması amacıyla 2009 yılından bu yana sektöre destek sağlamaktadır. AB, sabit telefon hattı ağını geliştirmek amacıyla 10 milyon Euro değerinde Yeni Nesil Şebeke (Next Generation Network - NGN) isimli bir Internet Protokolü (IP) tabanlı altyapı projesini finanse etmiştir.

       4. Yol ve Trafik Güvenliği

Avrupa Birliği, 2009-2013 yılları arasında trafik altyapısının ve yol güvenliğinin geliştirilmesini amaçlayan yaklaşık 3 milyon Euro tutarında fon ve teknik desteksağlamıştır. Program, araç denetim standartlarının, çarpışma durumunda verilerin toplanması ve değerlendirilmesinin ve operasyonel trafik yönetiminin geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca, mevcut durumda duyulan ve gelecekte ortaya çıkacak hareketlilik ihtiyaçlarıyla birlikte yol kazalarına sebep olan “kara noktaların” da bertaraf edilmesine yönelik bir otoban planının geliştirilmesine imkân sağlamıştır. AB, araç kayıtlarının yapılması, sürüş ehliyetleri ve araç denetimi gibi konularda kural ve uygulamaların uluslararası ve AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi için teknik destek sağlamaya devam etmektedir.  

 

SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA DESTEĞİ:

AB Yardım Programı, Kıbrıs Türk toplumunun orta ve uzun vadede sosyo-ekonomik kalkınmasını desteklemektedir. Bu sayede, gelişmişlik farkının azaltılarak Kıbrıs Türk toplumunun birleşik bir Kıbrıs’ta ve AB içerisinde uzun vadede sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı amaçlamaktadır.

Bu hedef kapsamında yer alan temel sektörler şunlardır: Kırsal Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Özel Sektörün Gelişimi.

       1. Kırsal Kalkınma

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programının önemli bir bileşeni olmuştur. Kırsal Kalkınma Sektör Programının (KKSP) temel amaçları, kırsal alanlardaki yaşam koşullarının geliştirilmesine yardımcı olmak ve bu süreçte çevrenin korunmasını ve daha sürdürülebilir bir doğal kaynak kullanımını teşvik etmektir.

AB, Kıbrıs Türk toplumunda KKSP aracılığıyla 270'ten fazla kırsal kalkınma ve toplumsal kalkınma projesine destek sağlamıştır. Bir dizi hibe programlarıyla verilen yatırım destekleri içerisinde teknik destek, kapasite geliştirme, tedarikler ve ayrıca AB kurallarının ve düzenlemelerinin gelecekte uygulanması konusunda rehberliğin sağlanması yer almıştır. Daha fazla bilgi için AB tarafından finanse edilen AB Hibe Destek Ekibinin web sitesini ziyaret ediniz: http://www.tcceugrantsupport.eu/

Kırsal Kalkınma Sektör Programı’nın alt sektörleri:

           a. Tarım

Tarımsal üretim alanında sağlanan teknik destek ile çiftçilere ve diğer paydaşlara tarımdaki yeni tekniklerle birlikte en iyi uygulamalar konusunda farkındalığı artıracak hizmetler sunulmuştur. Kıbrıs Türk toplumunda tarım uygulamalarını daha da geliştirilmesi amacıyla başlatılan ve 2,4 milyon Euro bütçesi olan danışmanlık hizmetleri bir teknik yardım projesi olarak halen devam etmektedir.

AB, 2015 yılı sonu itibariyle toplamda dört Kırsal Kalkınma hibe programını desteklemiş, 13,8 milyon Euro fon tahsis etmiş ve bu hibe programları altında 200'den fazla projenin uygulanması tamamlanmıştır. Söz konusu programlar, Kıbrıs Türk toplumunda tarım sektöründeki yenilikçiliğin, rekabet edebilirliğin ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Bu programlar, çiftliklerde modern ekipmanların kullanımını, sürdürülebilir çiftçilik yöntemlerini ve küçük ölçekli ürün işleme tesisleri yatırımlarını destekleyerek tarımsal üretim sektörünün güçlenmesine ve faaliyet çeşitliliğinin artırılmasına katkıda bulunmuştur. Daha fazla bilgi için AB tarafından finanse edilen AB Hibe Destek Ekibinin web sitesini ziyaret ediniz: http://www.tcceugrantsupport.eu/

Kırsal kalkınmaya yapılan destekler 2015 yılından itibaren tarımsal danışmanlık hizmetlerinde teknik yardımın sağlanması ve tarımsal yatırımların desteklenmesine yönelik hibe programıyla devam etmiştir. Hibe programı için yaklaşık 5 milyon Euro tahsis edilmiş, ve sözleşmeler 2020 yılında imzalanmıştır.

           b. Hayvan Sağlığı ve Hayvancılık

Toplamda 15 milyon Euro'nun üzerinde bir maddi destek, hayvancılık sektörünün özellikle hayvan yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı konusundaki performansın artırılması için tahsis edilmiştir. Çiftlik hayvanı sahiplerine (özellikle süt ve süt ürünleri üreticilerine) verilen yardımlarla birlikte bulaşıcı hayvan hastalıklarının ve zoonoz hastalıkların kontrol altına alınması ve nihayetinde eradikasyonu amacıyla veterinerlik hizmetlerine yönelik destekler de verilmiştir.

Hayvan sahiplerine yönelik teknik eğitimler 2008 yılında başlatılmış, 2012 yılına kadar 2,1 milyon Euro'luk bir programla uygulanmıştır. Aynı zamanda, Kırsal Kalkınma Hibe Programı altında süt ve süt ürünleri üreticilerine üretimlerini geliştirmeleri amacıyla 3,5 milyon Euro tutarında hibe desteği verilmiştir. Bunun yanı sıra, veterinerlik hizmetlerinin tanı koyma kapasitesini artırmak amacıyla 1,12 Euro değerinde laboratuvar ekipmanı tedarik edilmiştir.    

2015 yılında başlatılan ve 2,5 milyon Euro bütçeli hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve eradikasyonu programı, hayvan sağlığı standartlarına ve hayvan hastalıklarının kontrolü ve önlenmesine yönelik diğer gerekliliklere uyumun sağlanması ve izlenmesi amacıyla veterinerlik hizmetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesine yardımcı olmuştur. 

2017'nin Aralık imzalanan ve 2020'nin Şubat ayına kadar devam eden toplam 1,35 milyon Euro değerinde yeni bir sözleşmeyle AB'nin sağladığı teknik yardımlar veteriner hekimlerin hayvan hastalıklarının önlenmesi, kontrol altına alınması ve eradikasyonu alanlarındaki kapasitelerini daha da artırmıştır.

Hayvansal yan ürünler yönetim sisteminin tasarlanması ve uygulanması amacıyla 500.000 Euro’luk programla 2014 yılında yeni girişimler başlatılmıştır. Hayvansal yan ürünler yönetim sisteminin operasyonel hale getirilmesi amacıyla yakma fırınları, soğutmalı konteynerler ve araçlar da dahil olmak üzere 1,8 milyon Euro değerinde ekipman alımı yapılmıştır.

Ayrıca Komisyon, Kıbrıs Türk toplumunda bir hayvansal atık bertaraf sisteminin inşası için 2018 yılında 2,4 milyon Euro tutarında yeni bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşmenin amacı, insan tüketimine uygun olmayan hayvan kaynaklı ürünlerin (hayvansal yan ürünlerin) toplanması, nakliyesi ve bertaraf edilmesi için bir sistemin hayata geçirilerek halk sağlığının ve hayvan sağlığının iyileştirilmesi ve çevrenin geliştirilmesidir.

           c. Toplumsal Kalkınma

Toplumsal Kalkınma Programı başlangıçta Kırsal Kalkınma Sektör Programının (KKSP) ayrılmaz bir parçası olarak başlamıştır ve Kıbrıs Türk toplumunda kırsal alanlarda yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlamıştır. Program, AB Kırsal Kalkınma politikasının önemli bir bileşeni olan ve yerel yönetişimi artırmayı ve kırsal alanlarda yerel kapasiteleri geliştirmeyi hedefleyen LEADER girişiminden esinlenmiştir.

2008'den bu yana kırsal topluluklara yönelik Toplumsal Kalkınma fonları sırasıyla 2008, 2009 ve 2013'te başlatılan üç Proje Teklif Çağrısıyla aktarılmıştır. Bu hibe programları kapsamında bugüne kadar 13,5 milyon Euro değerinde 44 proje finanse edilmiştir. AB destekli projeler arasında sivil toplum örgütlerine ve kırsal alanlardaki yerel topluluklara destek sağlayan projeler yer almaktadır.

2016 yılında toplam 4,8 milyon Euro ile açılan dördüncü Teklif Çağrısı kapsamında kırsal ve kentsel yerel topluluklara sağlanan AB desteğinin amacı, Kıbrıs Türk toplumunda yerel toplulukların vatandaşlara sundukları hizmetlerin verimliliğinin ve kalitesinin artırılması olmuştur.

AB Hibe Destek Ekibinin web sitesinde konuyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz: http://www.tcceugrantsupport.eu/

       2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi programı Kıbrıs Türk toplumuna eğitim reformunda destek olarak insan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışanların ve işletmelerin uyumluluklarının artırılması ve böylelikle daha iyi istihdam olanaklarının yaratılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda toplamda 14,8 milyon Euro, hibeler, teknik destek ve ekipman tedariği olarak tahsis edilmiştir. AB'nin İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi sektörüne yapmış olduğu destek, Kıbrıs Türk toplumunun okullardaki altyapının geliştirilmesine önemli bir katkıda bulunmuş, öğretmenlerin ve öğrencilerin modern eğitim ve öğrenim araçlarına erişimlerini sağlamış ve bunların yanı sıra, iş gücü piyasası uygulamalarını da geliştirmiştir.

Teknik Destek projeleri kapsamında 2008 yılından bu yana toplamda 4,8 milyon Euro tutarında kaynak tahsis edilmiştir. Eğitim alanında uygulanan ROPSE isimli teknik destek proje 2008-2011 yılları arasında 1,4 milyon Euro değerinde bir bütçeyle uygulanmıştır. Projenin başlıca sonuçları arasında kapasite artırımı, yeni eğitim öğretim yöntemlerinin tanıtılması ve eğitim sektörüne yönelik bir ‘vizyon ve misyonun’ oluşturulması yer almıştır. Ardından, bir teknik destek projesi olan Mesleki Eğitim Sistemleri ve İş Gücü Piyasası (VETLAM) I Projesi 2008-2012 yılları arasında 1,8 milyon Euro değerinde bir bütçe ile uygulanmıştır. Sağlanan bu desteğin amacı, iş gücünde becerilerin geliştirilmesine ve mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) sisteminin kalitesini artırılmasına yönelik bir sistemin oluşturulması olmuştur. Toplam değeri 1,6 milyon Euro olan VETLAM II, mesleki eğitim ve öğretim ile birlikte Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) sistemlerini ve istihdam edilebilirliğini geliştirmek amacıyla 2015'in Kasım ayından itibaren üç yıl boyunca faaliyetlerini sürdürmüştür.

İlaveten, toplamda 0,7 milyon Euro değerinde malzeme mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının kapasitesini artırmak amacıyla tahsis edilmiştir.

Avrupa Birliği, okullara ve hayat boyu öğrenim kurumlarına yönelik toplamda 8 milyon Euro tutarındaki desteği 7 proje teklif çağrısı ile tahsis etmiştir. İş gücünün geliştirilmesi için de özel sektöre yönelik 3 teklif çağrısı yapmıştır. Yardım programı kapsamında 138 hibe projesinin desteklenmesiyle toplumdaki okullara, hayat boyu öğrenim kurumlarına ve iş gücü piyasasına destek sağlamıştır. Bu desteğin etkileri, gelişen eğitim ve öğretim standartları ile daha yetkin ve koşullara uyarlanabilir bir iş gücü yetiştirildiğinden halihazırda görülebilmektedir.

2018 programı kapsamında, vasıflı mesleklere yönelik mesleki eğitim ve öğretim müfredatının bütünüyle geliştirilmesine yardımcı olacak yeni bir proje için 1,35 milyon Euro tahsis edilmiştir. Proje şimdiye kadar bu alanda elde edilen başarıları temel alarak işletme ve eğitmenlerle birlikte çalışmalara devam edecektir.

       3. Özel Sektör Gelişimi

Özel Sektör Gelişim Programı, doğal kaynakların korunmasına ve istihdam yaratılmasına özel önem vererek, Kıbrıslı Türk küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet edebilirliklerinin ürün ve hizmetlerini modernleştirmek yoluyla artırılması için destek sağlamaktadır. Program Kıbrıslı Türk limited şirketlerine ve şahıs işletmelerine teknik yardım ve mali destek sunmaktadır.

2010-2018 yılları arasında toplam 5,2 milyon Euro bütçeyle gerçekleştirilen teknik yardım projeleri, temel olarak sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı, Bilgi İletişim Teknolojilerinin yanı sıra yerel paydaşların kapasitesini artırmayı ve sektördeki rekabetçiliği artırmayı hedeflemiştir. Ayrıca, 150'nin üzerinde faydalanıcı toplamda 18 milyon Euro’yu bulan hibe desteklerinden yararlanmıştır.

KOBİ'lere yönelik Özel Sektör Gelişim Programı hakkında aşağıdaki linklerden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz: www.tcceugrantsupport.eu

Kıbrıs Türk özel sektörünü desteklemek amacıyla 2016'nın Şubat ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliği içerisinde yeni bir hizmet başlatılmıştır. AB, finansmana erişimi teknik bilgi ve danışmanlığın sağlanmasıyla birleştiren söz konusu mekanizma kapsamında, ‘know-how’ (teknik bilgi) bileşeni altında 1,95 milyon Euro katkıda bulunurken, EBRD ise dört yıllık bir dönemde finansmana erişim bileşeni altında 25 milyon Euro katkı sağlamaktadır. 2019'un Aralık ayı itibariyle 70'ten fazla danışmanlık projesi onaylanmıştır.

Avrupa Komisyonu, Aralık 2018'de Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO) (Kuzey İrlanda Denizaşırı İş Birliği) kuruluşu ile 3 milyon Euro tutarında bir anlaşma imzalayarak ''İnovatif Girişimcilik ve Diyalog'' projesini başlatmıştır. Üç yıl sürecek proje kapsamında daha fazla insanın Kıbrıs Türk toplumunda bir iş kurmaya teşvik edilmesini, iş kuran herkese tpratik teknik desteklerin sağlanmasını, yeni ve mevcut işletmelere destek sunan yapıların geliştirilmesini ve işletmelerin daha inovatif olmaya teşvik edilmesini amaçlayan bir dizi faaliyet gerçekleştirilecektir. Proje, aynı zamanda, inovasyon, kapsayıcı ve girişimci katılım, toplumsal diyalog ve bilgi paylaşımı amaçlarıyla kullanılacak ortak alanlar açmayı da hedeflemektedir.

“İnivatif Girişimcilik ve Diyalog” Projesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen bakınız : www.inovatif.eu

Ayrıca, Dünya Bankası, Kıbrıs'ta ekonomik yakınlaşmaya katkı sağlamayı amaçlayan Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Ekonomik Analiz Programı kapsamında, ekonomik ilerlemeyi izleyerek 2014 sonuna kadar raporlar hazırlamıştır. Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı çerçevesindeki öncelikler doğrultusunda, Dünya Bankası'nın bugüne kadar yaptığı analitik ve danışmanlık faaliyetlerinin devamı niteliğindeki çalışmaların yapılması ve Kıbrıs Türk toplumuna Aralık 2020'ye kadar tavsiyelerde bulunmaya devam etmesi amacıyla, Dünya Bankası’yla 2017 yılında 4,8 milyon Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

 

ADADA UZLAŞININ, GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLERİN VE SİVİL TOPLUMA DESTEĞİN TEŞVİK EDİLMESİ

Bu alanlarda yapılan çalışmaların amacı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında karşılıklı güvenin ve anlayışın artırılmasının yanı sıra, diyaloğun, iletişimin ve iş birliğinin artırılmasıdır.  Faaliyetler, sivil toplumun çalışmalarına destek sağlamanın yanı sıra iki toplum arasındaki güven artırma sürecini ve uzlaşıyı da desteklemektedir.

Faaliyetler kapsamında Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK), belirlenmiş bölgelerdeki mayın temizleme çalışmalarına, adanın zengin kültürel mirasının korunmasına, sivil toplumun gelişimine ve güven artırıcı eğitim faaliyetlerine destek sağlanmıştır.

       1. AB'nin Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine Katkısı

Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa Parlamentosu ile iş birliği içerisinde, projeye 2020 yılına kadar toplamda yaptığı finansal katkı 28 milyon Euro tutarında olmuştur. Söz konusu destek, KŞK'ya 13 yıl içinde sağlanan toplam fonun %75'ine karşılık gelmektedir. İki toplumlu KŞK projesinin başlıca hedefi kayıp şahısların ailelerinin sevdiklerinin kalıntılarına ulaşmalarını sağlamak, uygun bir şekilde defnedilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak ve uzun bir keder ve belirsizlik dönemini sonlandırmaktır. Projenin 2006 yılında başlangıcından bu yana, kayıp ilan edilen 2002 şahıs arasından 974 şahıs ailelerine iade edilmiştir. KŞK hakkında daha fazla bilgi için lütfen bakınız:  http://www.cmp-cyprus.org/

Avrupa Komisyonu, sürecin tüm aşamalarında yer alan iki toplumlu Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bilim ekiplerinin çalışmalarını ve farkındalık artırma faaliyetlerini desteklemektedir. Bu faaliyetler, karşılıklı kaygıların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmakta ve Kıbrıs toplumları arasında iş birliğini teşvik etmektedir. Ayrıca, KŞK'nın insani yardım faaliyetleri kapsamında kayıp şahısların ailelerine yardım sağlanmaktadır.

       2. Mayın Temizleme

Avrupa Birliği, mayın temizleme çalışmaları ve lojistik destek için gereken 14 milyon Euro’luk bütçenin 11,5 milyon Euro’luk miktarını sağlayarak mayın temizleme çalışmalarına en büyük finansal desteği veren kurum olmuştur. Bu gayretlerin sonucunda, ara bölgede 27.000’in üzerinde kara mayını etkisiz hale getirilmiş, 81 mayın tarlası mayından temizlenmiş ve 10.985.338 metrekarelik bir alan mayından arındırılarak kullanıma açılmıştır. Bu konu hakkında daha fazla bilgiye UNDP Kıbrıs sayfasından ulaşabilirsiniz:

       3. Kültürel Miras

Avrupa Komisyonu, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin (KMTK) Kıbrıs adasının bütünündeki kültürel mirasın korunmasına yönelik önceliklerin hayata geçirilmesinde finansal destek sağlamaktadır. KMTK 2008 yılında iki toplumlu bir inisiyatif olarak Birleşmiş Milletler’in himayesi altında kurulmuştur.  Kıbrıs’taki taşınmaz kültürel mirasın uygun bir şekilde korunması, fiziksel koruması ve restorasyonu (araştırma, çalışmalar ve anketler de dahil) konusunda pratik önlemlerin uygulanması çalışmalarını yürütmektedir.

Kültürel mirasın korunması, iki toplum arasında devam eden iş birliğinin ve güven artırıcı alanların genişletilmesi sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. “Kıbrıs için büyük önem taşıyan Kültürel Miras eserlerine destek” başlığı altında 87’den fazla kültürel miras alanına destek sağlanmıştır. Avrupa Birliği 2012 yılından bugüne kadar ada genelinde koruma ve restorasyon çalışmaları için 20 milyon Euro tutarında maddi destek sağlamıştır.

AB tarafından finanse edilen Kültürel Miras faaliyetleri hakkında daha fazla bilgiye UNDP Kıbrıs sayfasından ulaşabilirsiniz

2019 yılında, 40 Genç Kültürel Miras Elçisi, Kıbrıs'taki zengin ve çeşitli kültürel mirasın geliştirilmesi ve korunması için önde gelen ve kendini işine adamış genç Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler arasından seçilmiştir. Genç elçilerin temel görevleri Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin çalışmalarını desteklemektir. Kültürel Miras Gençlik Elçileri, KMTK'nin “gençliğin sesi” olarak hareket etmektedir. Komite, genç elçilere Kıbrıs'ın gençlerine ulaşma ve onlarla iletişim kurma görevini vermiştir.

       4. Sivil Toplum Gelişimi

Sivil toplumun güçlendirilmesi, bir diyalog kültürünün oluşturulmasında, toplum hayatına katılımda ve hoşgörü, barış ve aktif vatandaşlığın desteklenmesinde önemli bir faktördür. Program, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasında uzlaşıyı, diyaloğu, daha yakın ilişkileri ve güveni desteklemektedir.

2007-2018 döneminde toplam 11,8 milyon Euro tutarında altı teklif çağrısı yapılmıştır. Bu hibe programları kapsamında sivil toplum kuruluşlarına 70 proje için destek sağlanmıştır. Teklif çağrılarının amacı, sivil toplumun demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri, kültürel çeşitliliği ve uzlaşıyı ilerletme ve savunma konularındaki örgütsel kapasitelerini, erişimlerini ve etkilerini güçlendirmek ve Kıbrıs ve/veya diğer AB Üye Devletleri'nden STK'lar ile ortaklıkları, iş birliklerini ve ağ oluşturmalarını, toplumsal ihtiyaçların birlikte karşılanabilmesi amacıyla güçlendirmek olmuştur. Avrupa Komisyonu, son olarak 2019'da yapmış olduğu “İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Çalışalım” teklif çağrısı kapsamında Kıbrıs Türk toplumunda insan ticaretinin önlenmesini ve mücadele edilmesini amaçlayan yaklaşık 770.000 Euro tutarındaki dört sözleşmeyi imzalamıştır.

Bu hibe programlarına paralel olarak, Sivil Toplum Destek Ekibi (STDE), Sivil Toplum Kuruluşlarına 2007-2010 yılları arasında teknik yardım ve kapasite geliştirme desteği sağlamıştır. Kıbrıs Türk toplumunda sivil toplumun üstlendiği rolün güçlendirilmesi, AB değerlerinin teşvik edilmesi, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında artan güven, diyalog ve iş birliği için elverişli bir ortamın geliştirilmesi amacıyla 2015 yılında başlatılan ikinci teknik yardım projesi, Sivil Alan, Eylül 2020'ye kadar devam edecektir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz: www.civicspace.eu .

 

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN AVRUPA BİRLİĞİNE YAKINLAŞTIRILMASI

AB Yardım Programının dördüncü hedefi, Kıbrıs Türk toplumu ve AB arasındaki temasları ve iletişimi kolaylaştırmak, karşılıklı anlayışı ve farkındalığı teşvik etmektir.

AB ile ilgili konularda bilgi alışverişi sağlamayı amaçlayan ‘AB Bilgi Merkezi’ ve AB Burs Programı bahse konu hedef altında yer alan iki temel çalışma alanıdır. 

       1. AB Bilgi Merkezi

AB Bilgi Merkezi’nin amacı, AB politikalarının ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı’nın tanıtımını yapmak ve aynı zamanda, seminerler, atölye çalışmaları, sosyal medya, bilgi ürünleri, kampanyalar ve görünürlük etkinlikleri vasıtasıyla Kıbrıslı Türklerin AB ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. İlk AB Bilgi Merkezi, 2009-2013 yılları arasında 1,6 milyon Euro bütçe ile faaliyet göstermiştir. Bir sonraki AB Bilgi Merkezi sözleşmesi 2015 yılında başlamış ve toplam 3 milyon Euro bütçeyle Ocak 2020'ye kadar faaliyet göstermiştir. Avrupa Komisyonu, AB Bilgi Merkezi faaliyetlerinin 2022 yılı sonuna kadar devam etmesini sağlayacak 1,9 milyon Euro bütçeli bir sözleşmeyi 2019 yılı sonunda imzalamıştır.

       2. Gençlik Değişim Programları ve Kişisel İlişkilerin Teşvik Edilmesi           

Kıbrıslı Türklere yönelik bir dizi değişim programı, Avrupa değerlerine, deneyimlerine ve çok kültürlü geleneklere dair anlayışın artırılması amacıyla finanse edilmiştir. İki hibe programı kapsamında toplamda 800.000 Euro tutarında 15 proje gençlik değişim programları ve kişisel ilişkilerin teşvik edilmesi için desteklenmiştir.

       3. Kıbrıs Türk toplumu için AB Burs Programı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Türk öğrencilere, lisans mezunlarına ve profesyonellere 2006 yılından bu yana burs sağlayarak yurt dışında eğitim alma ve diğer AB Üye Ülkelerini [Kıbrıs dahil] keşfetme fırsatı sunmaktadır.

Avrupa Komisyonu, bu hibe programı kapsamında, 2006-2019 yılları arasında toplam 27 milyon Euro bütçeyle üniversite öğrencilerine, mezunlara, öğretmenlere, araştırmacılara ve profesyonellere AB Üye Devletleri’nde lisans ve lisansüstü eğitim, araştırma ve eğitim amaçlı 1.500’ün üzerinde burs vermiştir. Burs projesi, Avrupa Komisyonu adına 2014 yılından bu yana British Council tarafından yürütülmektedir.

“Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2020/21 Akademik Yılı AB Burs Programı” altında yaklaşık 130 Kıbrıslı Türk öğrenci, mezun ve profesyonele daha fazla bursun verilmesi beklenmektedir. Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Bursları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz: http://www.abburs.eu/en/

 

KAPSAMLI BİR ÇÖZÜM SONRASINDA KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN AB MÜKTESEBATINI UYGULAMAYA HAZIRLANMASINA YARDIM

Bu desteğin amacı, Kıbrıs Türk toplumunun kapsamlı bir çözüm sonrasında uygulanacak AB müktesebatına hazırlıklarının kolaylaştırarak Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmaktır.

       1. Yasal Metinlerin Hazırlanması/Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Avrupa Komisyonu’nun Teknik Destek Bilgi Değişim (TAIEX) mekanizması Kıbrıs Türk toplumunun kapsamlı bir çözüm sonrasında AB hukukunun uygulanmasına hazırlanmasına yardım etmektedir. AB Üye Ülkelerinden gelen uzmanlar 2008’den beri 3,500’ün üzerinde teknik destek faaliyeti yürütmüştür. Eğitimler, atölye çalışmaları, uzman ve çalışma ziyaretlerini kapsayan bu faaliyetler AB Yardım Tüzüğünün altındaki hedeflerin gerçekleştirmesine destek olmaktadır. 

       2. Yeşil Hat Ticaretinin Kolaylaştırılması

Yeşil Hat üzerinden ticaretin geliştirilmesi TAIEX tarafından da desteklenmektedir. AB uzmanları, Yeşil Hat ticaretini kolaylaştırmak için patates, balık ve diğer potansiyel ürünlerin bitki sağlığı/veterinerlik sınır kontrollerini yürütmek üzere harekete geçmişlerdir. Farklı sektörlerde faaliyet yürüten Kıbrıslı Türkler artık Yeşil Hat Ticareti tüzüğü vasıtasıyla ürünlerini ihraç edebilmektedirler.  Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin değeri 2018 yılında 4,85 milyon Euro olmuştur.

Yeşil Hat Tüzüğü ve yıllık ihracat istatistikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen bakınız: https://www.ktto.net/en/green-line-trade-statistics/?lang=tr 

Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin yıllık raporlar için lütfen bakınız: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-reports-implementation-green-line-regulation_en 

Haberler

AVRUPA CAZ ATÖLYESİ 2022
Avrupa Komisyonu’nun katkıları ve uluslararası caz ustalarının katılımı ile gerçekleştirilecek…22.06.2022
Atıkların Tarımsal Kaynak Olarak Değerlendirilmesi…
Döngüsel Ekonomiye geçiş faaliyetleri kapsamında "Atıkların Tarımsal Kaynak Olarak Değerlendirilmesi"…22.06.2022
AVRUPA GÜNÜ 2022 ETKİNLİĞİ LEFKOŞA'DA!
Barışın, birliğin ve dayanışmanın öneminin arttığı bu yılki #AvrupaGünü'nün ikinci etkinliğinde…18.05.2022
“The Hunt” Film Gösterimi ve Söyleşi
Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü Kıbrıs’ta çok toplumlu bir ekibin…17.05.2022

Etkinlik Takvimi

Avrupa Birliği'nde Ürün Güvenliği Paneli
07.01.2020
14:00

Details >>>
Lefkoşa'da Bir Kış Konseri
14.12.2019
14:00

Details >>>
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli 2019
18.10.2019
08:45

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Lefkoşa Surlar İçi
19.09.2019
16:00

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Lapta Yürüyüş Yolu
18.09.2019
16:00

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Mağusa Suriçi
16.09.2019
16:00

Details >>>
Sürdürülebilir Enerji'de Yeni Uygulamalar Semineri
10.07.2019
18:00

Details >>>
Derinya'da Bir Caz Gecesi
08.07.2019
20:30

Details >>>
Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu Konferansı
13.06.2019
09:30

Details >>>
Avrupa Günü 2019 Kutlamaları
25.05.2019
10:00

Details >>>
Döngüsel Ekonominin KOBİ'ler için Potansiyelini Keşfedin
04.04.2019
15:30

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Çeşitlilik Festivali
21.03.2019
15:00

Details >>>
Lefkoşa'da Bir Caz Gecesi
12.03.2019
20:30

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu Sunumu
13.12.2018
15:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Semineri
26.11.2018
05:30

Details >>>
AB tarafından finanse edilen Güngör/ Koutsoventis Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi Aşama II Kapasite Geliştirme Çalışmaları Tamamlanma Sunumu
22.10.2018
10:00

Details >>>
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli
18.10.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi - Araştırmacılarla Buluşma
28.09.2018
18:30

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Mağusa
12.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Girne
11.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Lefkoşa
10.09.2018
17:00

Details >>>
İnşaat ve Plastik Atıklarının Azaltılması Paneli
27.07.2018
10:30

Details >>>
Kurumsal Küme Yönetişimi ve Ağ Oluşturma Konferansı
13.07.2018
10:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri 2018 Lefkoşa
06.07.2018
14:00

Details >>>
LGBTi Haklarının Tanınması
26.06.2018
18:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Otello Kalesi
05.06.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2018 Kutlamaları
26.05.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Lefke
15.05.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Mağusa
09.05.2018
20:30

Details >>>
İklim Değişikliği ve Yeni Meslekler Paneli
30.04.2018
10:30

Details >>>
Bedesten'de Bir Şeher Akşamı Konseri
16.04.2018
20:00

Details >>>
Çeşitlilik Festivali
10.04.2018
15:00

Details >>>
Cam Tavanı Kırma Yöntemi Olarak Cinsiyet Kotası Paneli
28.03.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu ve 2018 Öncelikleri Sunumu
25.01.2018
14:00

Details >>>
Kadın, Şiddet ve Medya Semineri
15.01.2018
18:00

Details >>>
Girişimcilik Ekosistemi Etkinliği
15.12.2017
14:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü Paneli Lefkoşa'da
08.11.2017
14:30

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Lapithos/Lapta
25.10.2017
10:00

Details >>>
Gençlik Çevre Festivali - Yeşil Tutun, Temiz Tutun!
21.10.2017
14:00

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Trikomo/İskele
11.10.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Otomobilsiz Yaşam Günü
23.09.2017
10:30

Details >>>
Panel: Temiz, Akıllı, Paylaşımlı Ulaşım
19.09.2017
14:30

Details >>>
Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı Açılış Etkinliği Büyük Han'da
13.07.2017
06:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri
11.07.2017
18:30

Details >>>
Daha Yeşil Bir Gelecek İçin "Yeşil Meslekler"
07.07.2017
10:30

Details >>>
Otello'da Bir Yaz Gecesi
06.07.2017
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Mağusa
10.06.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Eğitim ve İş Dünyası Becerilerin Geliştirilmesi İçin Elele
23.05.2017
18:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Çeşitlilik İçinde Birlik
20.05.2017
10:00

Details >>>
Roma Antlaşması’nın 60. Yılında "Avrupa Birliği’nin Bugünü ve Geleceği" Resepsiyon ve Konser
26.04.2017
19:30

Details >>>
Atık Önleme ve Geri Dönüşüm Forumu II: Yeşil Atık
20.04.2017
10:30

Details >>>
Çeşitlilik İçinde Birlik Poster Yarışması Lansmanı
19.04.2017
11:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Mağusa
30.03.2017
09:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Lefke
28.03.2017
09:30

Details >>>
Film Gösterimi "Amal" ve Tartışma
24.03.2017
18:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Çalıştayı
23.03.2017
10:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu - Mağusa
17.03.2017
15:00

Details >>>
İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
16.03.2017
10:00

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Paneli
13.03.2017
14:30

Details >>>
Eşit İşe Eşit Ücret - Tüm Bireylerin Dahil Olduğu Kalkınma Paneli
09.03.2017
14:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Konulu Kampanya Çalıştayı
27.02.2017
09:00

Details >>>
İnsan Hakları Film Günleri Açılış Resepsiyonu ve Film Gösterimi
26.01.2017
19:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu
17.01.2017
15:00

Details >>>
Ödül Töreni: Trafik Güvenliği Video Yarışması
13.01.2017
15:30

Details >>>
Ödül Töreni: Pil Toplama Yarışması
11.01.2017
15:00

Details >>>
Engelli Bir Bireyin Yaşamından Bir Gün Paneli
06.01.2017
10:30

Details >>>
Atık Azaltma - Geri Dönüşüm Forumu
20.12.2016
09:00

Details >>>
Avrupa KOBİ Haftası 2016: "Yeşil Ekonomi" Etkinliği
15.12.2016
14:30

Details >>>
Kadına Yönelik Şiddete Dur De! Paneli
25.11.2016
10:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Video Yarışması Lansmanı
11.11.2016
10:30

Details >>>
Enerji Verimli Binalar, Yeşil Enerji Paneli
25.10.2016
15:00

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma II
21.10.2016
15:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma
18.10.2016
15:45

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü
30.09.2016
09:00

Details >>>
#BeActive Paneli
28.09.2016
10:30

Details >>>
Film Gösterimi - "Aptallık Çağı"
16.08.2016
20:30

Details >>>
Flapper Swing Jazz Konseri
12.08.2016
21:00

Details >>>
Surlariçi'nde Bisiklet Turu
06.08.2016
18:00

Details >>>
Lefkoşa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
29.07.2016
09:30

Details >>>
Yeşilyurt - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
27.07.2016
09:30

Details >>>
Girne - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
26.07.2016
09:30

Details >>>
Mehmetçik - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
22.07.2016
09:30

Details >>>
Mağusa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
19.07.2016
09:30

Details >>>
Instagram Yarışması Ödül Töreni
21.06.2016
16:00

Details >>>
Film Gösterimi: YUVA
17.06.2016
20:00

Details >>>
Kompost Yapımı Atölye Çalışması
13.06.2016
16:00

Details >>>
Panel: İnşaat ve Ambalaj Atığı Yönetimi ve Geri Dönüşüm
09.06.2016
10:30

Details >>>
Yeşil Hafta 2016: Lansman ve Pil Toplama Yarışması
03.06.2016
19:00

Details >>>
Gençlik Günü - AB’nin Gençlik Politikaları ve Konuları Münazarası
28.08.2015
10:30

Details >>>
Gençlik Günü - Bilgilendirme Oturumu / Sohbet Café @ Narnia
27.08.2015
18:30

Details >>>
Kırsal Kalkınma ve Tarımda Rekabet Edebilirlik Konusunda Uyum Süreci Paneli
31.07.2015
11:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Lefka/Lefke
30.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Morphou/Güzelyurt
29.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Kiados/Serdarlı
28.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Komi Kebir/Büyükkonuk
27.07.2015
18:00

Details >>>
Çevre Temalı Sergi
30.06.2015
15:00

Details >>>
Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Paneli
29.06.2015
17:00

Details >>>
Yeşil Hafta Fuarı
13.06.2015
16:00

Details >>>
Doğa ve Biyoçeşitlilik Paneli
02.06.2015
10:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Medya
26.05.2015
15:00

Details >>>
Çocuklara Hikaye Anlatımı
23.05.2015
11:00

Details >>>
Film Gösterimi "Almanya"
20.05.2015
18:30

Details >>>
Avrupa Günü Etkinliği - Çocuklar için Resim ve Fotoğraf Yarışması
13.05.2015
17:00

Details >>>
AB Bilgi Merkezi açılıyor!
30.04.2015
11:00

Details >>>
Enerji Verimliliği Paneli
21.04.2015
15:00

Details >>>
Çocuk Tiyatrosu
18.04.2015
11:00

Details >>>
"Su için Yürü, Yaşam için Yürü" Etkinliği
22.03.2015
09:00

Details >>>
Kadın ve Liderlik Paneli
19.03.2015
10:00

Details >>>