AB Bilgi

AB Destek Programı

KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN AB YARDIM PROGRAMI

389/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’ne göre düzenlenmiş olan Kıbrıs Türk toplumu için Yardım Programı, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını destekleyerek Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Program bu bağlamda, adada ekonomik entegrasyonun, iki toplum arasındaki ve AB ile olan iletişimin ve (topluluk müktesebatı olarak ta bilinen) AB yasaları bünyesine hazırlığın önemini vurgular.

2006 yılından bu yana, Yardım Tüzüğü kapsamında 450 milyon ’nun üzerinde bir maddi yardım tahsis edilmiştir.

Program beş hedef altında şunları amaçlamaktadır:

  • Kıbrıs Türk toplumunda sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek (özellikle kırsal kalkınma, insan kaynakları gelişimi ve bölgesel kalkınma);
  • Alt yapının geliştirilmesi ve yenilenmesi (özellikle enerji, ulaşım, çevre, telekomünikasyon ve su tedariki);
  • Adada uzlaşının desteklenmesi, güven artırma ve sivil topluma destek;
  • Kıbrıslı Türkler ile AB vatandaşları arasında bilgi ve iletişim yoluyla Kıbrıs Türk toplumunun AB’ne yakınlaştırılması;
  • Kapsamlı bir çözüm üzerinde anlaşılması halinde Kıbrıs Türk toplumunun AB müktesebatının uygulamasına hazırlanması için yardım etmek.

Yardım programı AB dış yardım kuralları ile uyumlu olarak doğrudan ve dolaylı yönetim yoluyla yönetilmektedir.  

Hedeflerin taslakları aşağıda belirtildiği şekildedir:

1-      SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMAYI DESTEKLEMEK:

AB Yardım Programı, Kıbrıs Türk toplumunun sosyal ve ekonomik anlamda orta ve uzun vadede kalkınmasını ve bu sayede gelişmişlik farkını azaltarak birleşik bir Kıbrıs’ta ve AB içerisinde Kıbrıs Türk toplumunun uzun vadede sürdürülebilir gelişimini destekler.

Bu hedefin kapsamındaki temel sektörler şunlardır: Kırsal Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Özel Sektörün Gelişimi.

 

KIRSAL KALKINMA

Kırsal kalkınmayı desteklemek Kıbrıs Türk Toplumu için AB Yardım Programı’nın temel unsurlarından biridir. Kırsal Kalkınma Sektör Programı’nın (KKSP) ana hedefleri, kırsal alanlardaki yaşam koşullarının geliştirilmesine yardımcı olmak ve bu süreçte çevrenin korunmasını ve daha sürdürülebilir bir doğal kaynak kullanımını teşvik etmektir.

 

KKSP aracılığıyla, AB Kıbrıs Türk toplumuna 55 milyon €’nun üzerinde bir maddi destek sağlamıştır. Bu destek, hibe programları; teknik destek ve kapasite geliştirme, tedarikler, ve ayrıca gelecekte AB kurallarının ve tüzüğünün uygulanması konusunda rehberlik şeklinde yatırımlar olarak uygulanmıştır. Daha fazla bilgi edinmek için KKSP web-sitesini ziyaret edin: http://www.tccruraldevelopment.eu/.

KKSP’nın alt-sektörleri şunlardır:

 

  1. A.     TARIM

Bitkisel üretim konusundaki teknik destek, çiftçiler ve diğer paydaşlar arasında tarımdaki yeni tekniklerle ve en iyi uygulamalarla ilgili farkındalığı artıracak hizmetler sağlamıştır. Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki çiftçilik uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan danışmanlık hizmetleri bugün de devam etmektedir. 

Avrupa Birliği, 2013 yılından itibaren toplam 3 milyon € değerinde üç Kırsal Kalkınma hibe programını finanse etmiştir. Bu programlar Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tarım sektöründeki yenilikçiliğin, rekabet edebilirliğin ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Bu yeni programlar çiftliklerde modern ekipmanların kullanımını, sürdürülebilir çiftçilik yöntemlerini ve küçük ölçekli imalat yatırımlarını destekleyerek tarımsal üretim sektörünün güçlendirilmesine ve faaliyetlerin çeşitliliğinin ve kırsal kültürel mirasın değerinin artırılmasına katkıda bulunmuştur.  

Daha fazla bilgi edinmek için KKSP web-sitesini ziyaret edin: http://www.tccruraldevelopment.eu/.

  1. HAYVAN SAĞLIĞI VE HAYVANCILIK

Toplamda 10 milyon ’nun üzerinde bir maddi destek, çiftlik hayvanları sektöründeki özellikle hayvan üretimi ve sağlığı konusundaki performansın artırılması için tahsis edilmiştir. Çiftlik hayvanı sahiplerine (bilhassa süt ve süt ürünleri üreticilerine) hayvansal üretimin ve sağlığın geliştirilmesine yönelik destek sağlanmış ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını ve zonayı kontrol altına almak ve nihayetinde ortadan kaldırmak için veterinerlik hizmetlerine yönelik destek verilmiştir. Çiftlik hayvanı sahiplerine sunulan teknik eğitim 2008 yılında 2.1 milyon değerinde bir programla başlatılmış ve 2012 yılına kadar uygulanmıştır. Aynı zamanda, süt ve süt ürünleri üreticileri Kırsal Kalkınma Hibe Programı altında üretimi geliştirmeleri için 3.5 milyon €değerinde hibelerden yararlanmıştır. Bunun yanı sıra, veterinerlik hizmetlerinin teşhis kapasitesini artırmak üzere 660,000 değerinde laboratuvar ekipmanı tedarik edilmiştir.

Yeni inisiyatifler 2014 yılında hayvansal yan ürünler için bir yönetim sistemi tasarlamak ve uygulamak üzere 500,000 €’luk programla başladı. Hayvansal yan ürünler yönetim sistemini çalışabilir hale getirmek için 1.8 milyon değerinde ekipman tedarik edildi, bunların arasında çöp yakma fırınları, soğuk hava tertibatlı konteynerler, ve taşıma araçları bulunmaktadır. 1.7 milyon €’luk bir program hayvan hastalıklarını kontrol altına almak ve ortadan kaldırmak için uygulanmıştır. Teknik destek, veterinerlik hizmetlerinin kapasitesini güçlendirmeye ve hayvan hastalıklarının kontrolü ve önlenmesi için hayvan sağlığı standartlarına ve diğer gerekliliklere uygunluğun sağlanmasına yardımcı olmuştur.

Hayvan Sağlığı ve Hayvancılık hakkında daha fazla bilgi edinmek için KKSP web-sitesini ziyaret edin: http://www.tccruraldevelopment.eu/ 

 

  1. TOPLUMSAL KALKINMA

 

Toplumsal Kalkınma Hibe Programı KKSP’nın ayrılmaz bir parçasıdır ve Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki kırsal bölgelerde yaşayan halkın yaşam koşullarını geliştirmeyi amaçlar. AB Kırsal Kalkınma politikasının temel unsurlarından biri olan ve kırsal bölgelerdeki yerel yönetimi ve yerel kapasiteyi artırmayı hedefleyen LEADER inisiyatifinden esinlenmiştir.

Program, bir dizi hibe programı/Proje Teklif Çağrısı vasıtasıyla yatırım desteği şeklinde uygulanır. Toplumsal Kalkınma fonları 2008, 2009 ve 2013 yıllarında olmak üzere üç teklif çağrısı açılarak kanalize edilmiştir. Bu hibe programları bugüne kadar toplam 12 milyon değerinde bir yatırım kapsamında 44 proje finanse etmiştir. 2016 yılının Nisan ayında yerel topluluklara ayrılan toplam 5 milyon € değerinde yeni bir proje teklif çağrısı açılmıştır.

AB-destekli projeler kırsal bölgelerdeki sivil toplum örgütlerine ve yerel topluluklara desteği içerir. Geniş kapsamlı bu faaliyetler köy halkının el sanatları konusunda eğitimini; dil ve bilgisayar becerilerini geliştirmeyi, engelli bireyler için ekipman tedarikini ve sosyal merkezlerin donatılmasını içerir. Toplumsal Kalkınma hakkında daha fazla bilgi edinmek için  

KKSP web-sitesini ziyaret edin: http://www.tccruraldevelopment.eu/

 

İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİMİ

İnsan Kaynakları Gelişim programının genel amacı Kıbrıs Türk toplumuna insan kaynaklarının artırılması içi eğitim sektöründe reform yapılmasında ve çalışanların ve işletmelerin uyumluluğunu artırmayı hedefleyen daha fazla ve daha iyi istihdam yaratılmasında yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda 2016 yılına kadar toplamda 13 milyon hibeler, teknik destek ve ekipman olarak tahsis edildi. İnsan Kaynakları Gelişim sektöründe AB desteği Kuzey Kıbrıs’taki okullardaki altyapının geliştirilmesine önemli bir katkıda bulunmuştur, öğretmenlerin ve öğrencilerin modern eğitim ve öğrenim yöntemlerine erişimini sağlamış ve bunun yanı sıra işgücü piyasası uygulamalarını geliştirmiştir.

2008 yılından beri toplamda 4.8 milyon Teknik Destek projeleri vasıtasıyla tahsis edilmiştir. Eğitim alanında ROPSE Projesi isimli teknik destek projesi 2008-2011 yılları arasında 1.4 milyon € değerinde bir bütçeyle uygulanmıştır. Projenin başlıca sonuçları arasında: okul müfettişlerinin kapasitesinin artırılması, çocuk/öğrenci-merkezli eğitim ve öğrenim yöntemlerinin tanıtılması ve eğitim sektörüne yönelik bir ‘vizyon ve misyon’ oluşturulması bulunmaktadır. İşgücü piyasasını kalkındırmayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir teknik destek projesi, Mesleki Eğitim Sistemleri ve İşgücü Piyasası (VETLAM) I Projesi 2008-2012 yılları arasında 1.8 milyon € değerinde bir bütçe ile yürütülmüştür. Bu destek projesi işgücü becerilerini artırmaya yönelik bir sistem oluşturmayı ve mesleki eğitimin ve eğitim sisteminin (VET) kalitesini artırmayı amaçlamıştır. VETLAM II toplam 1.6 milyon € değerinde bir bütçeyle Kasım 2015’ten beri üç yıldır Mesleki Eğitim (VET) ve Yaşam Boyu Öğrenim (LLL) sistemlerini geliştirme ve aynı zamanda istihdam edilebilirliği artırma yönündeki çalışmalarına devam etmektedir.

Toplamda 0.7 milyon değerinde kaynak mesleki eğitim ve hizmet içi eğitim kurumlarının kapasitesini artırmak için tahsis edilmiştir.

Avrupa Birliği, okullara ve yaşam boyu öğrenim kurumlarına yönelik toplamda 8.6 milyon Euro’yu 7 proje teklif çağrısı ile tahsis etmiştir. 2016 yılına kadar toplamda 97 okul ve yaşam boyu öğrenim projesi ve 31 şirket (çalışanlarının yetkinliklerini artırmak amacıyla) bu hibelerden yararlanmıştır. Avrupa Birligi, 2008’den itibaren insan kaynaklarının geliştirilmesi için toplamda 14 milyon Euro’luk bir kaynak ayırmıştır.

 

ÖZEL SEKTÖR GELİŞİMİ

Özel Sektör Gelişim Programı, doğal kaynakların korunmasına ve istihdam yaratılmasına özel önem vererek, Kıbrıslı Türk girişimcileri rekabet edebilirliklerinin mal ve hizmetlerini modernleştirmek yoluyla artırılması için destekliyor. Program Kıbrıslı Türk limited şirketlerine ve şahıs işletmelerine teknik yardım ve mali destek sunuyor. 2009 yılından beri 300’ün üzerinde yerli şirket AB uzmanlarının hizmetlerinden yararlanmış ve yüzlercesi toplam 20 milyon €’yu bulan eş-paylaşımlı hibe şeklinde mali destek almıştır. Özel Sektör Gelişimi hakkında aşağıdaki linkler üzerinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz: http://www.tcceconomicdevelopment.eu/ ve http://www.undp-pff.org/index.php       option=com_content&task=view&id=10&Itemid=18

 

Şubat 2016’da Kıbrıs Türk özel sektörünü desteklemek için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) ile iş birliği içerisinde yeni bir hizmet başlatıldı. Finansmana erişimi teknik bilgi ve danışma koşulu ile birleştiren bu hizmete, AB ‘know-how’ (teknik bilgi) alanında 1.65 milyon € katkıda bulunurken AİKB ise dört yıllık bir dönemde 25 milyon € değerinde finansman erişimi sağlıyor.

2 - GELİŞİM VE ALTYAPININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

AB Yardım Programı’nın ikinci hedefi temel altyapı ve ilgili hizmetlerde -özellikle su tedariki, enerji, telekomünikasyon, ve ulaşım alanlarında- Kıbrıs Türk toplumunun gelişmişlik farkını azaltmaktır.        

AB Kıbrıs Türk toplumunda gelişim ve yeniden yapılandırılmanın desteklenmesi için 2007 yılından beri 200 milyon ’nun üzerinde bir yatırım yapmıştır. Bu bütçenin büyük bir kısmı çevre koruma sektöründeki acil ve gerekli inşaat ve bakım ve onarım çalışmalarına tahsis edilmiştir.         

ÇEVRESEL ALTYAPI

Su ve Atık Su

            2006 programı su ve atık su sektörlerine 84 milyon tahsis etmiştir. Lefkoşa, Gönyeli, Lefke, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta su dağıtımı ağlarında kullanılan asbest su borularının değiştirilmesi bu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Güzelyurt ve Mağusa şehirlerinde yeni su ve kanalizasyon ağları inşa edilmiştir. Eski su dağıtım ağlarının değiştirilmesinden sonra, birçok Kıbrıslı Türk yeniden çeşme suyu içebilmeye başlamıştır.

Atık Su Arıtma Tesisleri (ASAT) inşa edilmiştir ve Güzelyurt, Mağusa ve Lefkoşa (iki toplumlu proje) şehirlerinde hizmet vermektedirler. Yeni iki toplumlu ASAT projesi Lefkoşa’da 270,000 kişilik bir nüfusa hizmet etmektedir ve günde ortalama 30,000 m3 su arıtma kapasitesine sahiptir.

2012-2014 döneminde Avrupa Komisyonu atık su arıtma tesislerinden geri kazanılan suyun tarımda yeniden kullanılmasına ve kanalizasyon ağlarına ek yatırım olarak 14.5 milyon tahsis etmiştir.

Mağusa’daki yeni su arıtma tesisi için gereken altyapı için tahsis edilen 7 milyon 30,000 kişiye hizmet verecektir. Buna ek olarak, Güzelyurt’taki ASAT AB’nin tahsis ettiği 4 milyon ile 11,000 kişiye hizmet verecektir.

Katı Atık

            2006 programı katı atık sektörüne 19.5 milyon tahsis etmiştir. Projelerin kapsamında 2008 yılında Kıbrıs Türk toplumunun tatbik ettiği katı atık master planında öngörülen kısa dönemli öncelikli önlemler yer almıştır.

Bunların arasında Güngör’de merkezi bir sağlığa uygun zararsız katı atık depolama alanının ve bunun yanında bir de küçük ölçekli zararlı atık depolama tesisinin inşası, Mağusa’da bir katı atık transfer istasyonunun inşası, atık kamyonlarının tedariki ve Lefkoşa devlet hastanesinde bulaşıcı tıbbi atıklar için küçük ölçekli bir arıtma tesisinin tedariki, Lefkoşa yakınındaki Dikmen çöp alanının restorasyonu, yarı-mobil bir inşa ve yıkım atık düzenleme tesisinin ve bir yeşil atık gübre biriminin tedariki yer almaktadır.

2012-2014 yılları arasında Avrupa Komisyonu katı atık yönetiminin kapasitesini artırmak için 6 milyon € dahatahsis etmiştir, buna Güngör atık depolama alanının ikinci aşamasının inşası, ek bir kirli atık su arıtma tesisi biriminin inşası, tıbbi atık sterilizasyon tesisinin yenilenmesi ve atık kamyonlarının tedariki de dahildir. Buna ek olarak, 2015’te 7 milyon € katı atık yönetimi tesisleri ve müdahaleleri (çöp alanlarının kapatılması, atık kamyonları ve transfer istasyonları) için tahsis edilmiştir.

 

Natura 2000

            2009 yılından beri Avrupa Birliği doğa koruma için 5.2 milyon tahsis etmiştir. Kıbrıs Türk toplumu taşıma araçları, bilgisayarlaştırılmış orman yangını tespit sistemi ve doğa koruma yönetimi ve denetlenmesi için ekipman gibi çeşitli tedarikler teslim almıştır. AB ayrıca potansiyel Natura 2000 sitelerinde Doğa Koruma Tesislerinin kurulması için projeler finanse etmiştir.   

ENERJİ ALTYAPISI

            2008-2013 yılları arasında 11.44 milyon ’luk bir enerji yeterliliği programı uygulanmıştır. Bu program 21,000 adet uzaktan kontrol edilebilen elektronik sayacın kurulması ve sayaç araçlarını test etmek ve ayarlamak için bir laboratuvar kurulması yoluyla enerji tüketiminin denetlenmesini geliştirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca güneş enerjisinin Kıbrıs için potansiyel bir temel enerji kaynağı olarak önemini ortaya koymak amacıyla 1.2 MW’lık bir kapasitesi olan ve şebekeler arası bağlantıyı kolaylaştıran ilk güneş enerjisi santralini kurmuştur. Güneş enerjisi santrali 2011 yılından beri faaliyettedir.

 

TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI

AB, Kıbrıs Türk toplumundaki telekomünikasyon sektörüne 2009 yılından beri AB standartlarına göre düzenlenmesi için destek sağlamaktadır. AB, sabit telefon hattı ağını geliştirmek için 10 milyon € değerinde Yeni Nesil Şebeke (Next Generation Network (NGN)) isimli Internet Protokolü (IP) tabanlı bir altyapı projesini finanse etmiştir.

YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Avrupa Birliği, 2009-2013 yılları arasında trafik altyapısının ve trafik güvenliğinin geliştirilmesi için fonlar ve teknik destek şeklinde toplamda 2.4 milyon € tahsis etmiştir. Ana faaliyetler Ortak Yönetim Kurulu’nun denetimi altında Kıbrıs Türk toplumundaki sektör temsilcilerinin ve Avrupa Konseyi’nin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 

Program, araç denetlemesi, çarpışma durumunda veri toplama ve değerlendirme ve trafik yönetiminin yürütülmesi konusundaki standartların geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca mevcut ve gelecekteki hareketlilik ihtiyaçlarına yönelik ve yol kazalarına sebep olan “kara noktalar”ın ortadan kaldırılmasına yönelik bir otoban planının geliştirilmesine imkan sağlamıştır. Bu faaliyetin parçası olarak Avrupa Birliği ayrıca Kıbrıslı Türk vatandaşların emniyet kemeri kullanımı için başarılı bir farkındalık kampanyasını finanse etmiştir.

AB halen araçların kayıtlandırılması, sürüş ehliyetleri ve araçların denetlenmesi gibi konularda kural ve uygulamaların uluslararası ve AB standartlarına göre uygulanması için teknik destek sağlamaya devam etmektedir.

3 – ADADA UZLAŞMANIN TEŞVİK EDİLMESİ, GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER VE SİVİL TOPLUMA DESTEK

            Bu alanlardaki çalışmaların amacı karşılıklı güveni artırmak ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında anlayışı ve diyaloğu, iletişimi ve iş birliğini artırmaktır. Faaliyetler sivil toplumu ve aynı zamanda iki toplum arasındaki güven artırma sürecini ve uzlaşıyı destekler.

            Bu hedefin kapsamında Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK), belirlenmiş bölgelerdeki mayın temizleme çalışmalarına, adanın zengin kültürel mirasının korunmasına, sivil toplumun gelişimine ve güven artırıcı eğitim faaliyetlerine kesintisiz destek sağlanmaktadır.  

KIBRIS’TAKİ KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ’NE AB KATKISI

Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) bütçesinin %70’inden fazlasını AB katkısı oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ile iş birliği içerisinde, projeye 2016 yılına kadar toplamda 19.9 milyon değerinde bir finansal destek sağlamıştır. İki toplumlu KŞK projesinin başlıca hedefi kayıp şahısların ailelerinin sevdiklerinin kalıntılarına ulaşmalarını sağlamak, uygun bir şekilde defnedilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak ve uzun bir keder ve belirsizlik dönemini sonlandırmaktır. Projenin 2006 yılında başlangıcından bu yana, 2001’de kayıp ilan edilen şahıslar arasından 747 şahıs ailelerine iade edilmiştir. KŞK hakkında daha fazla bilgiye web-sitelerinden ulaşabilirsiniz: http://www.cmp-cyprus.org/

 

MAYIN TEMİZLEME

            Avrupa Birliği mayın temizleme çalışmaları ve lojistik destek için gereken 14 milyon €’luk bütçenin 11.5 milyon €’luk miktarını sağlayarak mayın temizleme çalışmalarına en büyük finansal desteği veren kurum olmuştur. Bu gayretlerin sonucunda, ara bölgede 27,000’in üzerinde kara mayın etkisiz hale getirilmiş, 81 mayın tarlası mayından temizlenmiş ve 10,985,338 metre karelik bir alan arındırılmış ve kullanım için serbest bırakılmıştır.  Kıbrıs’ta mayın temizleme çalışmaları hakkında daha fazla bilgiye UNDP- PFF web-sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.undppff.org/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=142

 

KÜLTÜREL MİRAS

Avrupa Komisyonu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin (KMTK) Kıbrıs adasının bütünündeki kültürel mirasın korunması için önceliklerin uygulanmasında finansal destek sağlar. KMTK 2008 yılında iki toplumlu bir inisiyatif olarak Birleşmiş Milletler’in himayesi altında kurulmuştur. Kıbrıs’taki taşınmaz kültürel mirasın uygun bir şekilde korunması, fiziksel koruması ve restorasyonu (araştırma, çalışmalar ve anketler de dahil) konusunda pratik önlemlerin uygulanması çalışmalarını yürütür.

Kültürel mirasın korunması iki toplum arasındaki genişleyen iş birliği ve güven artırıcı alanların devam eden sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. “Kıbrıs’ta çok önemli anlamı olan Kültürel Miras eserlerine destek” başlığı altında 20’den fazla kültürel miras alanı restore edilmiştir. Avrupa Birliği 2012 yılından bugüne kadar ada genelinde koruma ve restorasyon çalışmaları için 8.1 milyon maddi destek sağlamıştır. Kültürel Miras faaliyetleriyle ilgili daha fazla bilgi için UNDP-PFF web-sitesini ziyaret edin: http://www.cy.undp.org/content/cyprus/en/home/ourwork/overview.html

SİVİL TOPLUM GELİŞİMİ

Sivil toplumun güçlendirilmesi, bir diyalog kültürünün oluşturulmasında, toplum hayatına katılımda ve hoşgörü, barış ve aktif vatandaşlığın desteklenmesinde önemli bir faktördür. Program Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasında uzlaşıyı, diyaloğu, daha yakın ilişkileri ve güveni desteklemektedir. 2007-2015 döneminde toplamda 9.5 milyon € değerinde beş teklif çağrısı açıldı. Bu hibe programlarına paralel olarak, bir Sivil Toplum Destek Ekibi (STDE) Sivil Toplum Örgütlerine teknik yardım ve kapasite geliştirme desteği sağlamıştır. Sivil Alan isimli benzer göreve sahip yeni bir destek ekibi faaliyetlerine Eylül 2015’te başlamıştır. Sivil Toplum Örgütlerinin beklentilerini ve önceliklerini ifade edebilecekleri bir platform olan Sivil Toplum Forumu (STF) 2015’te açılmıştır. STF, STÖ’nin savunuculuğunun katalizörü işlevini görür ve aktif vatandaşlığı teşvik eder.

AB desteği sayesinde Kıbrıs Türk toplumunda sivil toplum gelişimi, sivil toplumun rolüyle ilgili yerel farkındalık artmaktadır; sivil toplum örgütlerinin çeşitli konularda savunuculuk çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

4- KIBRIS TÜRK TOPLUMUNU AVRUPA BİRLİĞİNE YAKINLAŞTIRMAK

            AB Yardım Programının dördüncü hedefi Kıbrıs Türk toplumu ve AB arasındaki temas ve iletişimi kolaylaştırmak ve karşılıklı anlayışı ve farkındalığı teşvik etmektir.

            Bu hedef altında iki temel çalışma alanı bulunmaktadır: AB ile ilgili konularda bilgi alışverişi sağlamayı amaçlayan ‘AB Bilgi Merkezi’ ve AB Burs Programı.

AB Bilgi Merkezi

AB Bilgi Merkezi’nin amacı AB politikalarının ve Kıbrıs Türk Toplumu için AB Yardım Programı’nın tanıtımını yapmak ve aynı zamanda Kıbrıslı Türkleri seminerler, atölye çalışmaları, sosyal medya, bilgi ürünleri, kampanyalar ve görünürlük etkinlikleri vasıtasıyla AB ile ilgili bilgilendirmektir. İlk AB Bilgi Merkezi 2009-2013 arasında 16 milyon € bütçe ile faaliyet göstermiştir. Yeni bir AB Bilgi Merkezi aynı miktarda bir bütçe ile 2015’te açılmıştır.

GENÇLİK DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE KİŞİSEL İLİŞKİLERİN TEŞVİK EDİLMESİ

Kıbrıslı Türkler için Avrupa değerlerinin, deneyimlerinin ve çok kültürlü geleneklerin anlaşılmasını destekleyen bir dizi değişim programı finanse edilmiştir. Toplam 800,000 € değerindeki 15 proje gençlik değişim programları ve kişisel ilişkilerin teşvik edilmesi için verilen hibe programları kapsamında toplam ödüllendirilmiştir.

KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN AB BURS PROGRAMI

Avrupa Komisyonu Kıbrıslı Türk öğrencilere, mezunlara ve profesyonellere 2006 yılından beri burs hibeleri vererek yurt dışında okuma ve diğer AB Üye Ülkelerini [Kıbrıs dahil] keşfetme fırsatını sunuyor.

            Bu hibe programı altında, 2006-2016 yılları arasında toplam 14 milyon olan bütçedenüniversite öğrencilerine, mezunlara, öğretmenlere, araştırmacılara ve profesyonellere 1,000’nin üzerinde burs verilmiştir. Burs, 2014’ten beri British Council tarafından Avrupa Komisyonu adına uygulanmaktadır. Kıbrıs Türk toplumu için AB Bursları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: http://www.abburs.eu/en/

 

5- KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA KAPSAMLI BİR ÇÖZÜM SONRASINDA AB MÜKTESEBATININ UYGULANMASINA HAZIRLANMASI İÇİN YARDIM ETMEK

            Bu desteğin amacı Kıbrıs Türk toplumunun kapsamlı bir çözüm sonrasında gelecekte zorunlu olacak olan AB müktesebatının uygulanmasına hazırlanmasını kolaylaştırarak Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmaktır.

YASAL METİNLERİN HAZIRLANMASI/UYGULAMA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

            Avrupa Komisyonu’nun Teknik Destek Bilgi Değişim (TAIEX) mekanizması Kıbrıs Türk toplumunun kapsamlı bir çözüm sonrasında AB hukukunun uygulanmasına hazırlanmasına yardım eder. AB Üye Ülkelerinden gelen uzmanlar 2008’den beri 3,203’ün üzerinde teknik destek faaliyeti yürütmüştür. Eğitim kursları, atölye çalışmaları, uzman misyonları ve çalışma ziyaretlerini kapsayan bu faaliyetler Yardım Tüzüğünün hedeflerini gerçekleştirmesini destekler. 

YEŞİL HAT TİCARETİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI

            Yeşil Hat üzerinden ticaretin gelişmesi TAIEX tarafından da desteklenmektedir. AB uzmanları Yeşil Hat ticaretini kolaylaştırmak için patateslerin, balığın ve diğer potansiyel ürünlerin bitki sağlığı/veterinerlik sınır kontrollerini yürütmek üzere harekete geçtiler. Yeşil Hat Ticareti tüzüğü vasıtasıyla farklı sektörlerden Kıbrıslı Türkler artık ürünlerini ihraç edebiliyorlar. Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin değeri 2016 yılında 4.4 milyon € idi. Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili daha fazla bilgi için yıllık ihracat istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.ktto.net/yesil-hat-ticareti-istatistikleri-2/ 

Haberler

2020/21 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk toplumuna…
Avrupa Komisyonu, AB Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse edilen “2020/21 Akademik Yılı…13.01.2020
AB Bilgi Merkezi Aralık 2019 Bülteni çıktı!
Okumak için tıklayın30.12.2019
Avrupa Birliği'nde Ürün Güvenliği Paneli…
Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle organize edilen "Avrupa Birliği'nde Ürün Güvenliği" Paneline…26.12.2019
AB Bilgi Merkezi Kasım 2019 Bülteni çıktı!
Okumak için tıklayın18.12.2019

Etkinlik Takvimi

Avrupa Birliği'nde Ürün Güvenliği Paneli
07.01.2020
14:00

Details >>>
Lefkoşa'da Bir Kış Konseri
14.12.2019
14:00

Details >>>
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli 2019
18.10.2019
08:45

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Lefkoşa Surlar İçi
19.09.2019
16:00

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Lapta Yürüyüş Yolu
18.09.2019
16:00

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Mağusa Suriçi
16.09.2019
16:00

Details >>>
Sürdürülebilir Enerji'de Yeni Uygulamalar Semineri
10.07.2019
18:00

Details >>>
Derinya'da Bir Caz Gecesi
08.07.2019
20:30

Details >>>
Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu Konferansı
13.06.2019
09:30

Details >>>
Avrupa Günü 2019 Kutlamaları
25.05.2019
10:00

Details >>>
Döngüsel Ekonominin KOBİ'ler için Potansiyelini Keşfedin
04.04.2019
15:30

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Çeşitlilik Festivali
21.03.2019
15:00

Details >>>
Lefkoşa'da Bir Caz Gecesi
12.03.2019
20:30

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu Sunumu
13.12.2018
15:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Semineri
26.11.2018
05:30

Details >>>
AB tarafından finanse edilen Güngör/ Koutsoventis Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi Aşama II Kapasite Geliştirme Çalışmaları Tamamlanma Sunumu
22.10.2018
10:00

Details >>>
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli
18.10.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi - Araştırmacılarla Buluşma
28.09.2018
18:30

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Mağusa
12.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Girne
11.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Lefkoşa
10.09.2018
17:00

Details >>>
İnşaat ve Plastik Atıklarının Azaltılması Paneli
27.07.2018
10:30

Details >>>
Kurumsal Küme Yönetişimi ve Ağ Oluşturma Konferansı
13.07.2018
10:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri 2018 Lefkoşa
06.07.2018
14:00

Details >>>
LGBTi Haklarının Tanınması
26.06.2018
18:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Otello Kalesi
05.06.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2018 Kutlamaları
26.05.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Lefke
15.05.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Mağusa
09.05.2018
20:30

Details >>>
İklim Değişikliği ve Yeni Meslekler Paneli
30.04.2018
10:30

Details >>>
Bedesten'de Bir Şeher Akşamı Konseri
16.04.2018
20:00

Details >>>
Çeşitlilik Festivali
10.04.2018
15:00

Details >>>
Cam Tavanı Kırma Yöntemi Olarak Cinsiyet Kotası Paneli
28.03.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu ve 2018 Öncelikleri Sunumu
25.01.2018
14:00

Details >>>
Kadın, Şiddet ve Medya Semineri
15.01.2018
18:00

Details >>>
Girişimcilik Ekosistemi Etkinliği
15.12.2017
14:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü Paneli Lefkoşa'da
08.11.2017
14:30

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Lapithos/Lapta
25.10.2017
10:00

Details >>>
Gençlik Çevre Festivali - Yeşil Tutun, Temiz Tutun!
21.10.2017
14:00

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Trikomo/İskele
11.10.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Otomobilsiz Yaşam Günü
23.09.2017
10:30

Details >>>
Panel: Temiz, Akıllı, Paylaşımlı Ulaşım
19.09.2017
14:30

Details >>>
Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı Açılış Etkinliği Büyük Han'da
13.07.2017
06:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri
11.07.2017
18:30

Details >>>
Daha Yeşil Bir Gelecek İçin "Yeşil Meslekler"
07.07.2017
10:30

Details >>>
Otello'da Bir Yaz Gecesi
06.07.2017
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Mağusa
10.06.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Eğitim ve İş Dünyası Becerilerin Geliştirilmesi İçin Elele
23.05.2017
18:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Çeşitlilik İçinde Birlik
20.05.2017
10:00

Details >>>
Roma Antlaşması’nın 60. Yılında "Avrupa Birliği’nin Bugünü ve Geleceği" Resepsiyon ve Konser
26.04.2017
19:30

Details >>>
Atık Önleme ve Geri Dönüşüm Forumu II: Yeşil Atık
20.04.2017
10:30

Details >>>
Çeşitlilik İçinde Birlik Poster Yarışması Lansmanı
19.04.2017
11:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Mağusa
30.03.2017
09:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Lefke
28.03.2017
09:30

Details >>>
Film Gösterimi "Amal" ve Tartışma
24.03.2017
18:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Çalıştayı
23.03.2017
10:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu - Mağusa
17.03.2017
15:00

Details >>>
İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
16.03.2017
10:00

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Paneli
13.03.2017
14:30

Details >>>
Eşit İşe Eşit Ücret - Tüm Bireylerin Dahil Olduğu Kalkınma Paneli
09.03.2017
14:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Konulu Kampanya Çalıştayı
27.02.2017
09:00

Details >>>
İnsan Hakları Film Günleri Açılış Resepsiyonu ve Film Gösterimi
26.01.2017
19:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu
17.01.2017
15:00

Details >>>
Ödül Töreni: Trafik Güvenliği Video Yarışması
13.01.2017
15:30

Details >>>
Ödül Töreni: Pil Toplama Yarışması
11.01.2017
15:00

Details >>>
Engelli Bir Bireyin Yaşamından Bir Gün Paneli
06.01.2017
10:30

Details >>>
Atık Azaltma - Geri Dönüşüm Forumu
20.12.2016
09:00

Details >>>
Avrupa KOBİ Haftası 2016: "Yeşil Ekonomi" Etkinliği
15.12.2016
14:30

Details >>>
Kadına Yönelik Şiddete Dur De! Paneli
25.11.2016
10:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Video Yarışması Lansmanı
11.11.2016
10:30

Details >>>
Enerji Verimli Binalar, Yeşil Enerji Paneli
25.10.2016
15:00

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma II
21.10.2016
15:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma
18.10.2016
15:45

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü
30.09.2016
09:00

Details >>>
#BeActive Paneli
28.09.2016
10:30

Details >>>
Film Gösterimi - "Aptallık Çağı"
16.08.2016
20:30

Details >>>
Flapper Swing Jazz Konseri
12.08.2016
21:00

Details >>>
Surlariçi'nde Bisiklet Turu
06.08.2016
18:00

Details >>>
Lefkoşa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
29.07.2016
09:30

Details >>>
Yeşilyurt - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
27.07.2016
09:30

Details >>>
Girne - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
26.07.2016
09:30

Details >>>
Mehmetçik - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
22.07.2016
09:30

Details >>>
Mağusa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
19.07.2016
09:30

Details >>>
Instagram Yarışması Ödül Töreni
21.06.2016
16:00

Details >>>
Film Gösterimi: YUVA
17.06.2016
20:00

Details >>>
Kompost Yapımı Atölye Çalışması
13.06.2016
16:00

Details >>>
Panel: İnşaat ve Ambalaj Atığı Yönetimi ve Geri Dönüşüm
09.06.2016
10:30

Details >>>
Yeşil Hafta 2016: Lansman ve Pil Toplama Yarışması
03.06.2016
19:00

Details >>>
Gençlik Günü - AB’nin Gençlik Politikaları ve Konuları Münazarası
28.08.2015
10:30

Details >>>
Gençlik Günü - Bilgilendirme Oturumu / Sohbet Café @ Narnia
27.08.2015
18:30

Details >>>
Kırsal Kalkınma ve Tarımda Rekabet Edebilirlik Konusunda Uyum Süreci Paneli
31.07.2015
11:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Lefka/Lefke
30.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Morphou/Güzelyurt
29.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Kiados/Serdarlı
28.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Komi Kebir/Büyükkonuk
27.07.2015
18:00

Details >>>
Çevre Temalı Sergi
30.06.2015
15:00

Details >>>
Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Paneli
29.06.2015
17:00

Details >>>
Yeşil Hafta Fuarı
13.06.2015
16:00

Details >>>
Doğa ve Biyoçeşitlilik Paneli
02.06.2015
10:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Medya
26.05.2015
15:00

Details >>>
Çocuklara Hikaye Anlatımı
23.05.2015
11:00

Details >>>
Film Gösterimi "Almanya"
20.05.2015
18:30

Details >>>
Avrupa Günü Etkinliği - Çocuklar için Resim ve Fotoğraf Yarışması
13.05.2015
17:00

Details >>>
AB Bilgi Merkezi açılıyor!
30.04.2015
11:00

Details >>>
Enerji Verimliliği Paneli
21.04.2015
15:00

Details >>>
Çocuk Tiyatrosu
18.04.2015
11:00

Details >>>
"Su için Yürü, Yaşam için Yürü" Etkinliği
22.03.2015
09:00

Details >>>
Kadın ve Liderlik Paneli
19.03.2015
10:00

Details >>>